วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ของ หลวงปู่ดร.สิงห์ทน นราสโภ

paypal

การสวดมนต์สามารถรักษาโรคได้ทุกอย่าง หากผู้สวด หรือ ผู้ฟัง มีศรัทธาที่มั่นคงในบทสวดแล้ว จะช่วยทำให้โรคภัยที่ประสบอยู่เบาบางลง และหายไปในที่สุด หากแม้นว่า เรายังไม่หมดอายุขัยที่จะได้อยู่บนโลกมนุษย์เพื่อที่จะสร้างบุญบารมี เราจะหายจากอาการเจ็บไข้ ได้ป่วย อย่างแน่นอนค่ะ แม้แต่แอดมินเอง ก้อมีโรคภัยเบียดเบียด ยังต้องรักษาตัวเองด้วยการทานสมุนไพร และสวดมนต์ ฟังสวดมนต์ ทุกๆวันไม่เคยขาดเลย หากวันไหนที่ยุ่งมากๆ ไม่ได้สวดมนต์ รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปซักอย่าง การที่เราเจ็บป่วย มีโรคเบียดเบียน ครอบครัวมีปัญหา การเงินขาดแคลน ชีวิตตกอับไร้แสง เป็นเพราะชีวิตเราบุญอ่อนกำลังลง ทำให้เจ้ากรรมนายเวรได้โอกาสมาทำร้ายชีวิตเราได้ ซึ่งเจ้ากรรมนายเวรนั้นก้อเป็นคนหรือสัตว์ที่เราได้ทำร้ายเขาไว้ด้วยเจตนาก้อดี ไม่เจตนาก้อดี แต่ว่าเขาผูกใจอาฆาตเรา ทำให้เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรา เจ้ากรรมนายเวรก้อเหมือนจะเป็นมารชนิดหนึ่งที่คอยทำลายชีวิตเราเมื่อมีโอกาสนั่นเองค่ะ เราไม่สามารถระลึกชาติได้ว่าเคยทำร้ายใครไปบ้าง หรือ ในชาตินี้ เราก้ออาจจะลืมไปแล้วว่าเคยทำร้ายเขา เราทำได้เพียงทำบุญ ขออโหสิกรรม และส่งบุญกุศลให้เขาเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ ทั้งเขาและเราจะได้พ้นทุกข์ไปพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งแอดมินฟังบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ของ หลวงปู่ดร.สิงห์ทน นราสโภ แล้วรู้สึกว่าเป็นบทสวดที่ดีมาก เลยนำมาเผยแพร่ไว้ให้ได้ฟังกันค่ะ

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
(เพื่อให้เกิดพลังคุ้มครองตัวเอง และผู้ป่วย)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

สัพเพ สัตตา อะเวราโหนตุ อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (เมตตา)
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ (กรุณา)
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ (มุทิตา)
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ
กัมมะปะฏิสสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา
ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ (อุเบกขา)
ทุกกะโต ทุกขะฐานันติ วะทันติ พุทธา
นะหิ เวเรนะ เวรานิ สะมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะ สัมมันติ
เอสะ ธัมโม สะนันตะโน ฯ
พุทโธ พุทธัง รักษา, ธัมโม ธัมมัง รักษา, สังโฆ สังฆัง รักษา
พุทโธ พุทธัง อะระหัง, ธัมโม ธัมมัง อะระหัง, สังโฆ สังฆัง อะระหัง,
พุทโธ พุทธัง กัณหะ, ธัมโม ธัมมัง กัณหะ, สังโฆ สังฆัง กัณหะ ฯ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เต ฯ (สวดเพื่อตนแอง *ภะวันตุ เม)

นะสาเปเส พุรุอะกัง ปะริปัตตัง ปะริขันตัง มัจจุราชา นะ
ภาสะติ มัจจุราชา นะ ปัสสะติ ฯ
สุญญะโต โลกัง อะเวกขัสสุ …บุญชู…
((สมมุติคนป่วยชื่อ บุญชู / ใส่ชื่อตัวเรา))
สัพเพ สัตตา สะทา สะโต อัตตานุทิฏฐิง อูหัจจะ เอวัง มัจจุตะโร สิยา
เอวัง โลกัง อะเวกขันตัง มัจจุราชา นะ ปัสสะติ ฯ

อิมัง สัจจะ วาจัง อธิฎฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิฎฐามิ
ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิฎฐามิ ฯ

โย ทัณเฑนะ อะทัณเฑสุ อัปปะทุฎเฐสุ ทุสสะติ ทะสันนะ มัญญัตตะรัง ฐานัง
ขิปปะเมวะ นิคัจฉะติ เวทะนัง ผะรุสสัง ชานิง สะรีรัสสะ วะ เภทะนัง คะรุกัง
วาปิ อาพาธัง จิตตัก เขปัง วะ ปาปุเณ ราชะโต วา อุปะสัคคัง อัพภักขาณัง
วะ ทารุณัง ปะริกขะยัง วะ ญาตีนัง โภคานัง วะ ปะภังคุณัง
อะถะวาสสะ อะคะรานิ อัคคิ ฑะหะติ ปาวะโก กายัสสะ เภทา ทุปปัญโญ
นิระยัง โส อุปะปัชชะติฯ

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ขะยะวะยะ ธัมมา สังขารา
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ อะยัง ตะถา คะตัสสะ ปัจฉิมา วาจาฯ

อุทิฎฐังโข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ
โอวาทะปาติโมกขัง ตีหิ คาถาหิ ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา นิพพานัง
ปะระมัง วะทันติ พุทธา นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ
ปะรัง วิเหฐะยันโต ฯ
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
เอตัง พุทธานะสาสะนัง ฯ

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฎิโมกเข จะ สังวะโร มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะสา สะนันติ ฯ

::: (เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ) :::

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑกัสสะ อาราเมฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขุ อามัน เตสิ
ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขุ ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา
เอตะ ทะโวจะ ฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมา รัทธายะ
เอกาทะสา นิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง
ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ
อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา
สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ
อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม
เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขุ ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุนติ ฯ

::: มงคลจักรวาลน้อย(ย่อ) :::

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต* ฯ

(เพื่อตัวเราสวด *ภะวันตุ เม ฯ *เต เพื่อผู้อื่น)

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ


คำแปล
บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
(เพื่อให้เกิดพลังคุ้มครองตัวเอง และผู้ป่วย)


◘ บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร (พร้อมคำแปล) ไฟล์.pdf
◘ สามารถดาวน์โหลดโดยตรง ได้ที่ :
https://archive.org/details/2Edited.._201512
https://archive.org/details/Chanting_for_Healing

พุทธคยา