วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

อุณหิสสะวิชะยะคาถา ต่อดวงชะตา มีอายุยืนยาว

paypal

พระทรงวุฒิ ถิรจิตโต ผู้สวด (ออกเสียงมคธ)

บทสวดอุณหิสสะวิชะยะคาถา (คาถาอุณหิสสวิชัย)

อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

ที่มาของ คาถาอุณหิสสวิชัยนี้ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ภายใต้ต้นปาริชาติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยดาทั้งหลาย ในกาลนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่า สุปติฏฐิตเทพบุตร ถึงกาลที่จะต้องไปเสวยผลกรรมในนรกเป็นเวลาหนึ่งแสนปีในอีก ๗ วันเข้าสักการบูชาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ครั้นถวายอภิวาทแล้วก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงบทอุณหิสวิชัย เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว เทวดาทั้งหลายอันมีองค์อมรินทราธิราชเป็นประธาน ต่างซาบซึ้งในพระสัทธรรมบรรลุธรรมพิเศษคือ มรรคผลเป็นอันมาก ส่วนสุปติฏฐิต เทพบุตรก็มีใจน้อมนับถือในพระพุทธเจ้า เลื่อมใสในธรรมของพระองค์และจะมีอายุยืนยาวสืบต่อไปจนถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปลงมาตรัสรู้ จึงจะมาจุติลงสู่โลกมนุษย์และจะได้เป็นพระอรหันต์ ด้วยอานิสงส์แห่งการฟังอุณหิสสะวิชะยะคาถา

อุณหิสสะวิชะยะคาคานี้ จึงใช้ท่องสำหรับคนที่ดวงชะตาขาด ภาวนาเป็นการต่อดวงชะตาชีวิต และแม้บุคคลทั่วไปจะใช้ภาวนาก็จะทำให้เกิดโชคลาภ มีอำนาจ มีบริวาร และปราศจากภัย ในเรื่องของการมีอายุยืนยาว และยังทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างง่าย ๆ นี้ จึงทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี หรือขี้โรค หรือป่วยเป็นโรคที่รักษายากแล้ว นิยมหมั่นท่องภาวนาเป็นประจำ ด้วยอานุภาพแห่งพระคาถาบทนี้ จะทำให้โรคร้ายหายได้โดยเร็วพลัน และมีอายุยืนยาวต่อไปอีกด้วย มีอานิสงส์ดังต่อไปนี้

พุทธคยา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บทสวดมหาเมตตาใหญ่ แก้ไขเวรกรรม ชีวิตดีขึ้น
พระคาถาธารณปริตร ป้องกันอมนุษย์ คุณไสย มนต์ดำ
สวดธรรมจักร กงล้อแห่งธรรม เป็นเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ สวดแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง อายุยืน มีความสุขกายสุขใจ
บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก สุดยอดพุทธมนต์ในการป้องกันภัย บังเกิดโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์
บทสวดพระปริตร เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อคุ้มครองรักษา หรือเพื่อคุ้มครองป้องกัน
บทสวดพระคาถาอาการะวัตตาสูตร มีอานุภาพยิ่งกว่าสูตรอื่น ๆ ในการที่ป้องกันภัยอันตราย