วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2565

ภาวนาสัมมาอะระหัง เป็นพุทธานุสสติ ทำให้จิตตื่น จิตสว่าง จิตมีกำลัง

paypal

ภาวนา สัมมา อะระหัง เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยแท้จริง เป็นพุทธานุสสติชั้นยอด เพราะคำว่า สัมมา อะระหัง แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์โดยชอบ คือ ถูกต้อง พระโบราณาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “สัมมา อะระหัง” เป็นพุทธานุสสติ มีประโยชน์ในการเจริญภาวนากัมมัฏฐานมาก” ทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมจะต้องตั้งใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เพราะพุทธานุสสตินั้นเป็นธรรมให้จิตตื่น ให้จิตสว่าง ให้จิตมีกำลัง ให้จิตมีความกล้าที่จะปฏิบัติธรรมสืบต่อไป

สัมมาอะระหัง กับ ธรรมกาย คืออะไร
“สัมมา อะระหัง” เป็นคำที่ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จนฺทสโร) ใช้สำหรับบริกรรมภาวนาในการบำเพ็ญสมณธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ (Meditation) กัมมัฏฐานตามนัยของหลวงปู่ อาศัยคำภาวนานี้บริกรรมประกอบกับน้อมนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เมื่อใจหยุดถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงธรรมกายได้

ภาวนา สัมมาอะระหัง ชีวิตดีขึ้นอย่างไร
การภาวนา “สัมมา อะระหัง” เพื่อประคองใจระหว่างวัน เพื่อให้ใจกลับมาอยู่กับตัว ไม่คิดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ซัดส่ายได้ง่าย ใจจึงเป็นบุญ เป็นกุศล และผ่องใสเสมอ เมื่อใจผ่องใส ก็ทำให้บุญมีโอกาสส่งผลได้โดยง่าย เช่น คนที่ป่วยก็โรคภัยหาย เกษตรกรก็ได้พืชผลงาม และพ่อค้าแม่ค้าก็ขายได้ขายดี มีผลกำไรทำให้รวยอัศจรรย์ เป็นต้น

https://luangpa.org/

พุทธคยา