วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565

สัมมาสติ เดินทางมรรคมีองค์แปด เพื่อเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น หรือ พระโสดาบัน

paypal

พุทธคยา