วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565

สวดพุทธคุณ สวดอิติปิโส หนุนดวง สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ ป้องกันภัยสารพัด กันคุณผี กันคุณไสย บังเกิดโชคดี ลาภทรัพย์อุดม

paypal

บทสวดอิติปิโส เป็นบทสวดมนต์ที่สวดง่าย จดจำได้ง่าย ซึ่งหลายๆท่านต้องเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้สวดมนต์กันมาแล้ว ซึ่งบทสวดอิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เป็นบทสวดมนต์ที่สามารถช่วยคุ้มครองให้ผู้สวดแคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆนาๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งกว่านั้นบทสวดอิติปิโสยังเป็นบทสวดมนต์ที่ช่วยหนุนดวง เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ ช่วยต่ออายุ สะเดาะเคราะห์ได้ หากผู้สวดมนต์สวดเป็นประจำทุกวัน ให้เกินอายุของตัวเอง 1 จบ สำหรับแอดมินได้ประจักษ์ชัดกับตัวเองมาแล้วค่ะ บทสวดมนต์อิติปิโส ที่คิดว่าเป็นบทสวดมนต์สั้นๆ ธรรมดา แต่ด้วยอานุภาพของพุทธคุณของพระพุทธเจ้า สามารถช่วยชีวิตของแอดมินให้รอดพ้นจากอำนาจคุณไสยมนต์ดำไว้ได้ค่ะ ราวกับปาฎิหาริย์จริงๆค่ะ บทสวดอิติปิโสสามารถถอนคุณไสยได้

หลังจากที่ได้อ่านพระคาถาอิติปิโส ถอดแยกออกมาทีละตัวแล้วทำให้แอดมินทึ่งในพุทธคุณและความหมายของบทสวดแต่ละตัวอักษรเป็นอย่างมากค่ะ ไม่น่าแปลกใจเลยที่บทสวดอิติปิโสได้คุ้มครองชีวิตแอดมินให้รอดพ้นอำนาจคุณผี อำนาจคุณไสยมาได้ค่ะ

สวดอิติปิโสทุกวันจะมีวาจาสิทธิ์เพราะเท่ากับมี พระรัตนตรัยอยู่ที่ปากเรา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน

บทสวดอิติปิโส (บทสวดพระพุทธคุณ)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

๑.คาถา  อิ.·        
อิฏโฐ  สัพพัญญุตะญาณัง   อิจฉันโต  อาสะวักขะยัง·       
อิฏฐัง  ธัมมัง  อะนุปปัตโต  อิทธิมันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ทรงปรารถนา พระสัพพัญญุตญาณ ทรงปรารถนา ธรรมที่สิ้นอาสวะ ก็ได้ทรงบรรลุธรรม ที่ทรงปรารถนาแล้ว    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า ผู้ทรงมีความสำเร็จ พระองค์นั้น
อานุภาพ  จงหมั่นภาวนา ป้องกันศัสตรา ห่อนต้องอินทรีย์ ทำให้แคล้วคลาด นิราศไพรี สิริย่อมมีแก่ผู้ภาวนา.

๒.คาถา  ติ.·        
ติณโณ  โย  วัฏฏะทุกขัมหา  ติณณัง  โลกานะมุตตะโม·        
ติสโส  ภูมิ  อะติกกันโต     ติณณะโอฆัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ทรงข้ามพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะแล้ว  เป็นผู้ทรงพระคุณสูงสุดแห่งไตรโลก  ทรงล่วงไตรภูมิเสียได้    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอฆะแล้ว  พระองค์นั้น.
อานุภาพ  ถึงบทนี้ไซร้ หมั่นภาวนาไว้ กันภัยนานา ภูตผีปีศาจ มิอาจเข้ามา ทั้งปอบทั้งห่า ไม่มาหลอกหลอน.

๓.คาถา  ปิ.·        
ปิโย  เทวะมะนุสสานัง    ปิโย  พรัหมานะมุตตะโม·        
ปิโย  นาคะสุปัณณานัง   ปิณินทะริยัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่สูงสุดของพรหมทั้งหลาย เป็นที่รักตลอดถึงเดรัจฉาน มีนาคและครุฑเป็นอาทิ ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้า ผู้มีอินทรีย์อิ่ม  พระองค์นั้น.
อานุภาพ  ภาวนา สติตรองตรึก อย่าทำใจร้อน สารพัดเมตตา อย่าได้อาวรณ์ ครูแต่เก่าก่อนเคยใช้ได้มา  เสกหมากรับประทาน  แป้งหมอตระการ  น้ำมันหอมอีกหนา  เสกแล้วประพรมให้ทั่วกายา  เป็นที่เสน่หา  แก่ชนทั้งหลาย.

๔.คาถา  โส.·        
โสกา  วิรัตตะจิตโต  โย  โสภะมาโน สะเทวะเก·     
โสกัปปัตเต  ปะโมแทนโต   โสภะวัณณังนะมามิหัง
คำแปล พระพุทธเจ้า พระองค์ใด มีพระจิตคลาย จากความโศกแล้ว เป็นผู้งดงามในโลกนี้กับเทวโลก  ทรงยังสัตว์ทั้งหลาย ผู้เศร้าโศกให้หายโศก กลับบันเทิงอยู่  ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณงาม  พระองค์นั้น.
อานุภาพ  ภาวนาทุกวัน ตามกำลังวัน ป้องกันอันตราย ทุกข์ภัยพิบัติ สารพัดเหล่าร้าย ศัตรูทั้งหลาย แคล้วคลาดห่างไกล.

๕.คาถา  ภะ.·        
ภะชิตา  เยนะ  สัทธัมมา      ภัคคะปาเปนะ  ตาทินา·        
ภะยะสัตเต  ปะหาเสนะโต    ภะยะสันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระสัทธรรมทั้งหลาย  อันพระพุทธเจ้า พระองค์ใด ผู้มีบาปอันหักทำลายแล้ว มีพระหฤทัยคงที่  ทรงแจกแล้ว พระองค์ใด  ทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้ (หายกลัวกลับ) ร่าเริง   ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้า ผู้มีภัยอันระงับแล้วพระองค์นั้น.
อานุภาพ  จงภาวนา กันโรคโรคา ไข้เจ็บทั้งหลาย ศัตรูมุ่งมาด มิอาจทำได้ พินาศยับไป ด้วยพระคาถา.

๖.คาถา  คะ.·        
คะมิโต  เยนะ  สัทธัมโม    คะมาปิโต  สะเทวะกัง·        
คัจฉะมาโน  สิวัง  รัมมัง    คะตะธัมมัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระสัทธรรม  อันพระพุทธเจ้า  พระองค์ใดทรงบรรลุแล้ว  ทรงยังมนุษย์กับทั้งเทวดา  ให้บรรลุด้วย ทรงบรรลุถึงพระนิพพาน  อันควรยินดี    ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้า  ผู้มีอันธรรมบรรลุแล้ว  พระองค์นั้น
อานุภาพ  ถ้าหมั่นภาวนา โรคภัยโรคาไม่มาย่ำยี  จะค่อยบรรเทาหากโรคเก่ามี มิช้ากายี สิ้นทุกข์สุขา.

๗.คาถา  วา.·        
วานา  นิกขะมิ  โย  ตัณหา      วาจัง  ภาสะติ  อุตตะมัง·        
วานะนิพพานะมัตถายะ           วายะมันตัง   นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า  พระองค์ใด ทรงออกจากวานะ (เครื่องรอยรัด) คือตัณหาแล้ว ทรงกล่าว พระวาจาอันเลิศไว้ เพื่อประโยชน์แก่การดับไฟ  คือวานะ   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า ผู้ทรงมีความเพียรพยายาม พระองค์นั้น.
อานุภาพ  บทนี้ล้ำ ภาวนาซ้ำ ๆ ป้องกันศัตรู เหล่าโจรอาธรรม์ พากันหนีอู้ ไม่คิดต่อสู้ ออกได้ หายไป.

๘.คาถา  อะ.·        
อะนิสสาสะกะสัตตานัง          อัสสาสัง  เทติ  โย  ชิโน·        
อะนันตะคุณะสัมปันโน          อันตะคามัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระชินเจ้า  พระองค์ใด  โปรดประทานความอุ่นใจ  แก่สัตว์ทั้งหลาย  ผู้ไม่มีความอุ่นใจ  พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อม  ด้วยพระคุณหาที่สุดมิได้  ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระชินเจ้าพระองค์นั้น  ผู้ทรงบรรลุถึงที่สุด (แห่งความทุกข์)
อานุภาพ  ให้ภาวนา  กันเสือช้างม้า  ทำร้ายรบกวน เป็นมหาจังงัง  สิ้นทั้งขบวน  จระเข้ประมวล  สัตว์ร้ายนานา

๙.คาถา  ระ.·        
ระโต  นิพพานะสัมปัตเต   ระโต  โย  สัตตะโมจะเน·        
รัมมาเปตีธะ  สัตเต          ระณะจัตตัง  นะมามิหัง.
คำแปล พระพุทธเจ้า  พระองค์ใด  ทรงยินดีแล้วในพระนิพพานสมบัติ  พระองค์ใดทรงยินดีแล้วในอันปลดเปลื้องสัตว์ (จากทุกข์)  พระองค์ใดทรงยังสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้  ให้ยินดี (ในการเปลื้องทุกข์นั้นด้วย)   ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้สละข้าศึก (คือกิเลส) เสียได้.
อานุภาพ  ภาวนาไว้ คุณคน คุณไสย สารพัดพาลา ใช้ป้องกันได้ มิให้เข้ามา ถูกต้องกายา พินาศสูญไป.

๑๐.คาถา  หัง.·        
หัญญะติ  ปาปะเก  ธัมเม      กังสาเปติ  ปะรัง  ชะนัง·        
หังสะมานัง  มะหาวีรัง          หันตะปาปัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงกำจัดธรรมทั้งหลาย  อันเป็นบาปเสียได้ยังชนอื่นให้ร่าเริง (ในธรรมอันเป็นกุศล)   ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระองค์นั้น  ผู้มีพระหฤทัยร่าเริง กล้าหาญ ยิ่งใหญ่ กำจัดบาปได้.
อานุภาพ  ให้ภาวนา ในเมื่อเวลา เข้าสู่สงคราม ข้าศึกศัตรู  ใจหู่ครั่นคร้าม ไม่คิดพยายาม ทำร้ายเราแล.

๑๑.คาถา  สัม.·        
สังขะจาสังขะเต  ธัมเม       สัมมา  เทเสสิ  ปาณินัง·        
สังสารัง  สังวิฆาเฏติ          สัมพุทธังตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า  พระองค์ใด ทรงแสดงธรรมทั้งที่เป็นสังขตะ  ทั้งที่เป็นอสังขตะ แก่สัตว์ทั้งหลายโดยถูกต้อง  ทรงพิฆาตสังสารวัฏเสียได้. ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น  ผู้ตรัสรู้ ด้วยพระองค์เอง.
อานุภาพ  ภาวนาตรึก ช่างดีพิลึก ท่านให้รำพัน จะเข้าสู่เหล่าศัตรูสรรพ์ หมดสิ้นด้วยกัน พ่ายแพ้ฤทธี.

๑๒.คาถา  มา.·        
มาตาวะ  ปาลิโต         มานะถัทเธ  ปะมัททิโต·        
มานิโต  เทวะสังเฆหิ    มานะฆาฏัง   นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า  พระองค์ใด ทรงถนอมสัตว์ ทั้งหลาย ดังบิดา มารดา (ถนอมบุตร)  พระองค์ใดทรงกำเริบเสียได้  ซึ่งคนกระด้างเย่อหยิ่ง  พระองค์ใด  อันหมู่เทวดานับถือแล้ว   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้กำจัดมานะได้.
อานุภาพ  ภาวนาไว้ ถ้าหมั่นเสกไซร้  ทุกวันยิ่งดี แก้คนใจแข็ง มานะแรงมี ใจอ่อนทันที  ไม่เย่อไม่หยิ่ง.

๑๓.คาถา  สัม.·        
สัญจะยัง  ปาระมี  สัมมา        สัญจิตวา  สุขะมัตตะโน·        
สังขารานัง  ขะยัง  ทิสวา       สันตะคามิง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า  พระองค์ใด  ทรงสั่งสมพระบารมีทั้งหลายมาโดยชอบ  ก่อสร้างความสุขแก่พระองค์ขึ้นได้   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงเห็นความเสื่อมสิ้น แห่งสังขารทั้งหลาย  แล้วได้บรรลุธรรมอันระงับ.
อานุภาพ สำหรับบทนี้ ตำรับกล่าวชี้ ว่าดีจริงจริง สำหรับเสกยา ปัญญายิ่งดี สุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบปาน

๑๔.คาถา  พุท.·        
พุชฌิตวา  จะตุสัจจานิ          พุชฌาเปติ  มะหาชะนัง·        
พุชฌาเปนตัง   สิวัง  มัคคัง   พุทธะเสฏฐัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ตรัสรู้สัจจะทั้ง ๔ แล้วทรงยังมหาชนให้รู้ด้วย  ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ  พระองค์นั้น ผู้ทรงช่วยสัตว์ ให้รู้ทางพระนิพพาน.
อานุภาพ ภาวนาไป เสนียดจัญไร มิได้พ้องพานอุปสรรคไรไร ก็ไม่คะคาน แสนจะสำราญ ให้หมั่นภาวนา

๑๕.คาถา  โธ.·        
โธติ  ราเค  จะ  โทเส  จะ           โธติโมเห   จะ  ปาณินัง·        
โธตะเกลสัง  มะหาปุญญัง          โธตาสะวัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ทรงล้างเสีย ซึ่งราคะและโทสะ ทรงล้างเสีย ซึ่งโมหะของสัตว์ทั้งหลาย  ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผู้มีบุญมาก มีกิเลสอาสวะ อันล้างแล้ว.
อานุภาพ  ภาวนาไว้ กันเสือช้างได้ ทั้งสนุขหนา ใช้ป้องกันภัย สัตว์ร้ายนานา ไม่อาจเข้ามาย่ำยีบีฑา.

๑๖.คาถา  วิช.·        
วิเวเจติ  อะสัทธัมมา      วิจิตวา  ธัมมะเทสะนัง·        
วิเวเก  ฐิตะจิตโต  โย     วิทิตันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า  พระองค์ใด  ทรงยังสัตว์  ให้เริดร้างห่างไกลจากอสัทธรรม  ทรงก่อการแสดงธรรมขึ้น เป็นผู้มีพระจิตตั้งอยู่ในวิเวก  ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า  พระองค์นั้น  ผู้เป็นนักปราชญ์.
อานุภาพ  สำหรับบทนี้ คุณาย่อมมี อดิเรกนานา กับพวกศัตรู เหล่าหมู่พาลา ไม่อาจเข้ามา หลบหน้าหนีไป

๑๗.คาถา  ชา.·        
ชาติธัมโม  ชะราธัมโม            ชาติอันโต  ปะกาสิโต·        
ชาติเสฏเฐนะ  พุทเธนะ           ชาติมุตตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  ชาติธรรม  ชราธรรม  ธรรมอันเป็นที่สุดแห่งชาติ (คือมรณธรรม) พระพุทธเจ้า ผู้มีพระชาติ อันประเสริฐ ทรงประกาศแล้ว     ข้าฯ  ขอนอบน้อมพระองค์  ผู้ทรงพ้นจากชาติแล้ว.
อานุภาพ  ภาวนากัน คุณไสยอนันต์ ทำมามิได้ จงหมั่นภาวนา อย่าได้สงสัย อาจารย์กล่าวไว้ ดังได้อ้างมา

๑๘.คาถา  จะ.·        
จะเยติ  ปุญญะสัมภาเร        จะเยติ  สุขะสัมปะทัง·        
จะชันตัง  ปาปะกัมมานิ        จะชาเปนตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า  พระองค์ใด ทรงก่อสร้างพระบุญสมภารมา  จึงสั่งสมพระสุขสมบัติขึ้นได้    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า  พระองค์นั้นผู้ทรงละทิ้งเอง และยังสัตว์ทั้งหลาย  ให้ละทิ้งด้วยซึ่งบาปกรรมทั้งหลาย.
อานุภาพ  บทนี้ดีล้น  เสกน้ำมนต์ รดกล้ากายา เสกมะกรูดส้มป่อย ถ้อยความมีมา ใช้สระเกศา  ถ้อยความสูญไป.

๑๙.คาถา  ระ.·        
ระมิตัง  เยนะ  นิพพานัง       รักชิตา  โลกะสัมมปะทา·        
ระชะโทสาทิเกลเสหิ           ระหิตันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระนิพพาน อันพระพุทธเจ้า พระองค์ใด ทรงยินดีแล้ว ความดีสำหรับโลก อันพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงรักษาไว้แล้ว ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผู้ละเว้นจากกิเลสทั้งหลาย    มีความรักความชังเป็นต้น เสียได้แล้ว.
อานุภาพ  ภาวนานั้น ศัตรูอาธรรม์ สรรพโพยภัยกันได้หลายอย่าง ทั้งเสนียดจัญไร ภาวนาได้ อย่าได้กังขา.

๒๐. คาถา  ณะ.·        
นะมิโตเยวะ  พรัหเมหิ       นะระเทเวหิ  สัพพะทา·        
นะทันโต  สีหะนาทัง  โย   นะทันตัง  ตัง  นะมามิหัง.
คำแปล พระพุทธเจ้า พระองค์ใด อันพรหมและเทวดามนุษย์ทั้งหลาย นอบน้อมอยู่ทุกเมื่อ พระองค์ใด  ทรงบันลือสีหนาท   ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผู้ทรงบันลือ (สีหนาท)  อยู่อานุภาพ บทนี้เป็นเอก มีคุณอเนก สุดจะพรรณนา ระงับความดับโศก กันโรคผีห่า อันจะคร่า ชนมายุไป.

๒๑. คาถา  สัม.·        
สังขาเร  ติวิเธ  โลเก          สัญชานาติ  อะนิจจะโต·        
สัมมา  นิพพานะ  สัมปัตติ    สัมปันโน  ตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงกำหนดรู้สังขารทั้งหลายในโลกสาม โดยความเป็นของไม่เที่ยง  ทรงถึงพร้อมด้วยพระนิพพานสมบัติโดยชอบ   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น.
อานุภาพ  สำหรับบทนี้  ท่านอาจารย์ชี้ แนะนำกล่าวไว้ ใช้เป็นเสน่ห์ สมคะเนตั้งใจ ดียิ่งนักหนา.

๒๒. คาถา  ปัน.·        
ปะกะโต  โพธิสัมภาเร       ปะสัฏโฐ  โย  สะเทวะเก·        
ปัญญายะ  อะสะโม โหติ   ปะสันนัง  ตัง นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงก่อสร้างโพธิสมภารมา  จึงได้เป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่มนุษย์เทวดา  หาผู้เสมอมิได้  ด้วยพระปัญญาคุณ   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระองค์นั้นผู้ผ่องใส.
อานุภาพ  บทนี้สามารถ กันภูตปีศาจ  ไม่อาจเข้ามาหลอกหลอนเราได้  ท่านใช้ภาวนา  จงได้อุตส่าห์ ท่องให้ขึ้นใจ.

๒๓. คาถา  โน.·        
โน  เทติ  นิระยัง  คันตุง           โน จะ ปาปัง  อะการะยิ·        
โน  สะ  โม  อัตถิ  ปัญญายะ     โนนะธัมมัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ป้องกันสัตว์ไว้  มิให้ไปนรกและมิให้ทำบาป  ผู้เสมอพระองค์ด้วยปัญญาหามิได้   ข้าฯ  ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้หาความบกพร่องมิได้.
อานุภาพ  บทนี้ภาวนา  ป้องกันฟ้าผ่าและช้างม้าร้าย  มีจิตจำนงประสงค์สิ่งใด  ลงของก็ได้ ใช้ตามปรารถนา.

๒๔. คาถา  สุ.·        
สุนทะโร  วะระรูเปนะ         สุสะโร  ธัมมะภาสะเน·        
สุทุททะสัง  ทิสาเปติ        สุคะตันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด มีพระรูปงาม ทรงแสดงธรรมเล่า ก็มีพระเสียงดี โปรดเวไนยชนให้เห็นธรรมอันเห็นได้ยาก   ข้าฯ  ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น  ผู้เสด็จไปดีแล้ว.
อานุภาพ ภาวนากันคุณว่านยา  อันเขากระทำมา  กับทั้งอาวุธและเครื่องศัสตรา แม้ถูกกายา ก็มิเป็นไร อนึ่ง ถ้าแม้นว่ามีความปรารถนา บังคับเขาให้  อยู่ในโอวาทอนุศาสน์ไรไร ภาวนาเรื่อยไปเขาจะเกรงกลัว

๒๕. คาถา  คะ.·        
คัจฉันโต  โลกิยา  ธัมมา        คัจฉันโต  อะมะตัง  ปะทัง·        
คะโต  โส  สัตตะโมเจตุง        คะตัญญาณัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  เสด็จไปเสียจากโลกียธรรม ถึงโลกุตตรธรรม  อันเป็นอมตบท  พระองค์เสด็จไปไหน ๆ ก็เพื่อทรงปลดเปลื้องสัตว์จากทุกข์     ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น  ผู้บรรลุ (พระสัพพัญญุต) ญาณแล้ว.
อานุภาพ  ให้ทำน้ำมนต์  บริกรรมพร่ำบ่น  อย่าได้เมามัว  ประพรมสินค่า จงอย่ายิ้มหัว กำไรเกินตัว  อย่ากลัวขาดทุน.

๒๖. คาถา  โต.·        
โตเสนโต  วะระธัมเมนะ          โตสัฏฐานเน  สิเว  วะเร·        
โตสัง  อะกาสิ  ชันตนัง           โตสะจิตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงโปรดสัตว์ให้แช่มชื่น  ด้วยพระธรรม ทรงก่อความยินดีในพระนิพพาน อันเป็นฐานที่ควรยินดี  ให้เกิดมีแก่สัตว์ทั้งหลาย.   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้มีพระจิตเที่ยงตรง.
อานุภาพ  ภาวนาเสก มีคุณอย่างเอก เข้าหาเจ้าขุนมูลนายพระยา เมตตาอุดหนุน  โปรดปรานการุณย์  เพราะคุณคาถา.

๒๗. คาถา  โล.·        
โลเภ  ชะหะติ  สัมพุทโธ         โลกะเสฏโฐ  คุณากะโร·        
โลเภ  สัตเต  ชะหาเปติ           โลภะสันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด เป็นอากรแห่งคุณความดี  ประเสริฐสุดในโลก  ทรงละโลภะเสียได้ทรงยังสัตว์ทั้งหลาย  ให้ละโลภะด้วย   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผู้มีโลภะอันระงับแล้ว.
อานุภาพ  ภาวนาเป่า ศัตรูทุกเหล่า แม้กริ้วโกรธา แต่พอได้เห็น เอ็นดูเมตตา ปราณีหนักหนา  ดุจญาติของตน.

๒๘. คาถา  กะ.·        
กันโต  โย  สัพพะสัตตานัง        กัตวา  ทุกขักขะยัง  ชิโน·        
กะเถนโต  มะธุรัง  ธัมมัง           กะถาสัณหัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  เป็นผู้อันสัตว์ทั้งหลายรักใคร่ ทรงแสดงธรรมไพเราะ ทำความสิ้นทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระชินเจ้า พระองค์นั้น ผู้มีวาจาละเอียดสุขุม.
อานุภาพ เอาข้าวสารมา แล้วภาวนา เสกให้หลายหน เสร็จแล้วชัดไป ไล่ผีบัดดล หนีไปให้พ้น ไม่มาราวี 

๒๙. คาถา  วิ.·        
วินะยัง  โย  ปะกาเสติ         วิทธังเสตวา  ตะโย  ภะเว·        
วิเสสัญญาณะสัมปันโน        วิปปะสันนัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงประกาศพระวินัย  ทรงทำลายไตรภพเสียแล้ว  ทรงถึงพร้อมด้วยพระญาณอันวิเศษ   ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า  พระองค์นั้น  ผู้ใสสะอาดบริสุทธิ์.
อานุภาพ  เสกขมิ้นและว่าน  เสกข้าวรับประทาน  อยู่คงอย่างดี  อีกอย่างหนึ่งไซร้  ใช้ไล่ขับผี  ภูตพรายไม่มี  สิงสู่กายา.

๓๐. คาถา  ทู.·        
ทูเส  สัตเต  ปะกาเสนโต        ทูรัฏฐาเน  ปะกาเสติ·        
ทรัง  นิพพานะคัมมะ              ทสะหันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ยังสัตว์ผู้โกรธเคืองประทุษร้าย  ให้ร่าเริงหายโกรธ (ด้วยธรรม) พระองค์ใด  มีพระเกียรติคุณปรากฏไปไกล    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผู้ลุถึงแดนไกล คือพระนิพพาน แล้วกำจัดความร้ายได้
อานุภาพ  ภาวนาบทนี้ เมตตาปราณี ไม่มีโทสา  หญิงชายทั้งหลาย รักใคร่หนักหนา  ห่าภัยนานา  สิ้นทุกข์สุกใส

๓๑. คาถา  อะ.·        
อันตัง  ชาติชะราทีนัง          อะกาสิ  ทิปะทุตตะโม·        
อะเนกุสสาหะจิตเตนะ         อัสสาเสนตัง  นะมามิหัง
คำแปล  พระพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณสูงสุดในหมู่มนุษย์  พระองค์ใด  ได้ทรงทำที่สุดแห่งทุกข์  มีชาติและชราเป็นต้นแล้ว   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ผู้โปรดสัตว์ให้อุ่นใจ  ด้วยพระหฤทัยอุตสาหะ  เป็นอันมาก.
อานุภาพ จงหมั่นตรองตรึก  มั่นพินิจนึก ภาวนาไป  ศัตรูเห็นหน้า เมตตารักใคร่  ภาวนาไว้ เป็นศุภมงคล

๓๒. คาถา  นุต.·        
นุเมติ  ราคะจิตตานิ             นุทาเปติ  ปะรัง  ชะนัง·        
นุนะ  อัตถัง  มะนุสสานัง      นุสาสันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ทรงบรรเทาเสียได้ซึ่งราคะจริต ยังคนอื่นให้บรรเทาด้วย     ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงพร่ำสอนธรรม อันเป็นประโยชน์แน่แท้  แก่มนุษย์ทั้งหลาย.
อานุภาพ  บทนี้ดีเหลือ ให้ใช้ในเมื่อ ถึงความอับจน ป้องกันโรคร้าย โรคภัยเบียดตน พินาศปี้ป่น ไม่ทนรบกวน.

๓๓. คาถา  ตะ.·        
ตะโนติ  กุสะลัง  กัมมัง        ตะโนติ  ธัมมะเทสะนัง·        
ตัณหายะ  วิจะรันตานัง        ตัณหาฆาฏัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงแผ่ธรรมอันเป็นกุศล ทรงขยายการแสดงธรรม  ให้กว้างขวางออกไป  ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงช่วยกำจัดตัณหาของสัตว์ทั้งหลาย ผู้พล่านอยู่ด้วยความอยากต่าง ๆ.
อานุภาพ  ภาวนาเสก ปลุกตัวและเลข ว่านยาทั้งมวล  อนึ่งใช้เสก เครื่องคาดก็ควร เมื่อรณศึกล้วน  เป็นสิริมงคล.

๓๔. คาถา  โร.·        
โรเสนเต  เนวะ  โกเปติ         โรเสเหวะ  นะ  กุชฌะติ·        
โรคานัง  ราคะอาทีนัง           โรคะหันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ไม่ทรงโกรธผู้ที่โกรธเอา ไม่ทรงพลอยโกรธไปกับพวกคนโกรธ    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงกำจัดโรคทั้งหลาย มาราคะเป็นอาทิ เสียได้.
อานุภาพ  ภาวนาใช้ ในยามครรไล  จากด้าวถิ่นตน  ทั้งใช้ปลุกเสก ซึ่งเครื่องคงทน  อย่าได้ฉงน  แก้กันสรรพภัย.

๓๕. คาถา  ปุ.·        
ปุณันตัง  อัตตะโน  ปาปัง        ปุเรนตัง  ทะสะปารมี·        
ปุญญะวันตัสสะ  ราชัสสะ        ปุตตะภูตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า ผู้ทรงขจัดบาปของพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมี ๑๐  ผู้เป็นพระโอรส  ของพระราชาผู้มีบุญ.
อานุภาพ  บทนี้ศักดิ์สิทธิ์  ภาวนากันพิษ  สัตว์ร้ายทั้งหลาย  ตะขาบแมงป่อง  หากต้องเหล็กใน  จงภาวนาไป  พิษห่างเบาบาง.

๓๖. คาถา  ริ.·        
ริปุราคาทิภูตัง  วะ             ริทธิยา  ปะฏิหัญญะติ·        
ริตติ  กัมมัง  นะ  กาเรตา    ริยะวังสา  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทะเจ้า พระองค์ใด  ทรงกำจัดเสียได้ซึ่งสิ่งอันเป็นข้าศึก  มีราคะเป็นต้น  ด้วย (บุญ) ฤทธิ์  ไม่ทรงยังสัตว์ ให้ทำกรรมที่เปล่าประโยชน์   ข้าฯ  ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้เป็นวงศ์อริยะ.
อานุภาพ  บทนี้ภาวนา รุ่งเรืองเดชา อำนาจแก่เรา  ทั้งหญิงและชาย พอได้เห็นเข้า ครั้นคร้ามไม่เบา เมื่อเข้าสมาคม.

๓๗. คาถา  สะ.·        
สัมปันโน  วะระสีเลนะ            สะมาธิปะวะโร  ชิโน·        
สะยัมภูญาณะสัมปันโน           สัณหะวาจัง  นะมามิหัง
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงถึงพร้อมด้วยศีล มีพระสมาธิ  อันประเสริฐ ประกอบด้วย พระสยัมภูญาณ   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระชินเจ้าพระองค์นั้น  ผู้มีพระวาจาละเอียดอ่อน. อานุภาพ  ภาวนาทุกวัน หมู่เทพเทวัญ ชวนกันระดม  พิทักษ์รักษา โดยเจตนารมณ์  มิให้ระทม  เดือดเนื้อร้อนใจ.

๓๘. คาถา  ทัม.·        
ทันโต  โย  สะกะจิตตานิ          ทะมิตวา  สะเทวะกัง·        
ทะทันโต  อะมะตัง  เขมัง         ทันตินทะริยัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ทรงฝึกจิตของพระองค์แล้ว  ทรงฝึกมนุษย์กับทั้งเทวดาด้วย  โปรดประทานอมตธรรม  อันเกษมแก่เขาทั้งหลาย    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระอินทรีย์  อันฝึกได้ที่แล้ว.
อานุภาพ  บทนี้ภาวนา  สำหรับเสกผ้า  โพกเศียรครรไล  เจริญราศีสวัสดีมีชัย  เสกเจ็ดทีไซร้  แปลงรูปบัดดล.

๓๙. คาถา  มะ.·        
มะหุสสาเหนะ  สัมพุทโธ        มะหันตัง  ญาณะมาคะมิ·        
มะหิตัง  นะระเทเวหิ              มะโนสุทธัง  นะมามิหัง
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  ได้บรรลุพระญาณอันใหญ่ด้วยพระอุตสาหะใหญ่    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระคุณอันบริสุทธิ์  อันมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพากันบูชาแล้ว.
อานุภาพ  อาจารย์กล่าวไว้  ให้เสกดอกไม้ ทัดหูของตน  มีสง่าราศี สวัสดีมงคล เสน่ห์เลิศล้น แก่คนทั่วไป

๔๐. คาถา  สา.·        
สารัง  เทตีธะ  สัตตานัง           สาเรติ  อะมะตัง  ปะทัง·        
สาระถี  วิยะ  สาเรติ                สาระธัมมัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  โปรดประทานธรรมอันเป็นแก่นสาร  แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้  ยังสัตว์ทั้งหลาย  ให้แล่นไปสู่ทางอมตะ  ดังสารถียังม้าให้แล่นไปสู่ทางที่ประสงค์ฉะนั้น    ข้าฯ  ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้มีธรรมเป็นสาระ.
อานุภาพ  ภาวนาให้หมั่น  กันฝังอาถรรพณ์  เวทมนตร์ทั้งหลาย  อีกกันกระทำ มิให้ต้องกาย  อีกอาวุธร้ายเมื่อเข้ารณรงค์

๔๑. คาถา  ระ.·        
รัมมะตาริยะสัทธัมเม          รัมมาเปติ  สะสาวะกัง·        
รัมเม  ฐาเน  วะสาเปนตัง    อะระหันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ทรงยินดีในอริยสัทธรรม ทรงยังสาวกของพระองค์ ให้ยินดีด้วย     ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้าองค์นั้น ผู้ยังสาวกให้ได้อยู่ในฐานะ  อันน่ายินดี ผู้กำจัดข้าศึก คือกิเลส
อานุภาพ  ใช้ภาวนา ป้องกันสัตว์ป่า เสือช้างกลางดง  ทั้งวัวและควาย กระทิงตัวยุ่ง ไม่กล้าอาจอง  ตรงเข้าราวี.

๔๒. คาถา  ถิ.·        
ถิโต  โย  วะระนิพพาเน       ถิเร  ฐาเน  สะสาวะโก·        
ถิรัง  ฐานัง  ปะกาเสติ         ถิตัง  ธัมเม  นะมามิหัง
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด พร้อมทั้งสาวกของพระองค์ ทรงตั้งอยู่แล้ว ในฐานะอันมั่นคง  คือพระนิพพาน ทรงประกาศซึ่งฐานะอันมั่นคง (คือพระนิพพานนั้น)    ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้าองค์นั้น  ผู้ตั้งอยู่ในธรรม.
อานุภาพ  บทนี้กล้าหาญ  เสกข้าวรับประทาน  คงกะพันชาตรี  ศัตรูหมู่ร้าย  ไม่กล้าราวี  เป็นสง่าราศี   ไม่มีศัตรู 

๔๓. คาถา  สัต.·        
สัทธัมมัง  เทสะยิตวานะ          สัจจะนิพพานะปาปะกัง·        
สะสาวะกัง  สะมาหิตัง            สันตะจิตตัง  นะมามิหัง. 
คำแปล  ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งสาวกของพระองค์  ทรงแสดงพระสัทธรรม  อันให้ถึงพระนิพพาน อันระงับแล้ว  เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นสงบระงับ.
อานุภาพ  เมื่อจะใส่ยา จงได้ภาวนา  ตามคำของครู  ป้องกันโจรร้าย ไม่มีศัตรู ที่จะมาขู่ ข่มเหงน้ำใจ.

๔๔. คาถา  ถา.·        
ถานัง  นิพพานะสังขาตัง          ถาเมนาธิคะโต  มุนิ·        
ถาเน  สัคคะสิเว  สัตเต            ถาเปนตัง  ตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระมุนีเจ้า พระองค์ใด  ได้บรรลุฐานะ  กล่าวคือพระนิพพาน  ด้วยพระกำลังความเพียร    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระมุนีเจ้าพระองค์นั้น ผู้ยังสัตว์ให้ตั้งอยู่ฐานะ ทั้งที่เป็นสวรรค์และนิพพาน.
อานุภาพ  ภาวนานึก เมื่อจะออกศึก สงครามใด ๆ แคล้วคลาดศัสตรา ไม่มาต้องได้  คุ้มครองกันภัยได้ดีนักหนา.

๔๕. คาถา  เท.·        
เทนโต  โย  สัตตะนิพพานัง        เทวะมะนุสสะปาณินัง·        
เทนตัง  ธัมมะวะรัง  ทานัง          เทวะเสฏฐัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ประทานสมบัติ คือสวรรค์และนิพพาน  แก่หมู่สัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นเทพใหญ่ ประทานพระธรรมเป็นทาน.
อานุภาพ  บทนี้ก็เอก สำหรับใช้เสก ธูปเทียนบุปผา บูชาเทพเจ้า พุทธธรรมสังฆา จะมีสง่าราศีผ่องใส.

๔๖. คาถา  วะ.·        
วันตะราคัง  วันตะโทสัง        วันตะโมหัง  อะนาสะวัง·        
วันทิตัง  เทวะพรัหเมหิ         วะรัง  พุทธัง  นะมามิหัง.
คำแปล  ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า ผู้คายราคะ คายโทสะ คายโมหะแล้ว หาอาสวะมิได้  อันเทวดาและพรหมทั้งหลาย  กราบไหว้แล้ว.
อานุภาพ  บทนี้ยิ่งดี ใช้เสกมาลี สิบเก้าคาบไซร้ เอามาทัดหู คนดูรักใคร่ บูชาพระไซร้ ย่อมเป็นมงคล.

๔๗. คาถา  ม.·        
มะหะตา  วิริเยนาปิ            มะหันตัง  ปาระมิง  อะกา·        
มะนุสสะเทวะพรัหเมหิ        มะหิตันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  ทรงสร้างพระบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยพระวิริยะอันใหญ่เหมือนกัน     ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้อันมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายบูชาแล้ว.
อานุภาพ เมื่อลงนาวา ขับขี่ช้างม้า ยาตราจราดล หรือขึ้นเรือนใหม่อย่าได้ฉงน เสกสิบเก้าหน จะมีเดชา

๔๘. คาถา  นุส.·        
นุนะธัมมัง  ปะกาเสนโต        นุทะนัตถายะ  ปาปะกัง·        
นุนะ  ทุกขาธิปันนานัง          นุทาปิตัง  นะมามิหัง.
คำแปล   พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ทรงประกาศธรรมอันแน่แท้ เพื่อบรรเทาเสีย ซึ่งบาปของสัตว์ทั้งหลาย ผู้จมทุกข์อยู่เต็มแปล้    ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้โปรดสัตว์ให้บรรเทาบาปของตนได้ด้วย.
อานุภาพ  ภาวนาบ่น ประเสริฐเลิศล้น อย่าได้กังขา ชนช้างก็ดีหรือขี่อาชา มีเดชแก้วกล้า ไชยาสวัสดี.

๔๙. คาถา  สา.·        
สาวะกานัง  นุสาเสติ           สาระธัมเม  จะ  ปาณินัง·        
สาระธัมมัง  มะนุสสานัง       สาสิตันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  ทรงพร่ำสอนสารธรรม  แก่สาวกทั้งหลาย  และแก่สัตว์ทั่วไปด้วย    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงสัตว์สอนธรรมอันเป็นสาระ  แก่มนุษย์ทั้งหลาย.
อานุภาพ  บทนี้ดีมาก เมื่อจะกินหมาก  เสกสิบเจ็ดที ทั้งแป้งน้ำมัน จวงจันทร์มาลี ทัดกรรณก็ดี มีเสน่ห์ยิ่งยง.

๕๐. คาถา  นัง.·        
นันทันโต  วะระสัทธัมเม         นันทาเปติ  มะหามุนิ·        
นันทะภูเตหิ  เทเวหิ              นันทะนียัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระมหามุนีเจ้า พระองค์ใด  ทรงยินดีในพระสัทธรรม ทรงยังสัตว์ทั้งหลายให้ยินดีด้วย    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระมหามุนีเจ้าพระองค์นั้น ผู้ที่เทวดาทั้งหลาย ซึ่งเป็นจำพวกชอบหาที่เพลิดเพลินยินดี พึงนิยมยินดีในพระองค์
อานุภาพ  บทนี้เลิศล้ำ เสกลูกประคำ สังวาลสวมองค์ ตะกุดพิสมร สิบเก้าคาบตรง มีเดชมั่นคง ราศีผ่องใส.

๕๑. คาถา  พุท.·        
พุชฌิตาริยะสัจจานิ                พุชฌาเปติ  สะเทวะกัง·        
พุทธะญาเณหิ  สัมปันนัง         พุทธัง  สัมมา  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้า พระองค์ใด ตรัสรู้อริยสัจแล้ว  ยังมนุษย์กับเทวดาให้รู้ด้วย    ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระพุทธญาณทั้งหลาย ตรัสรู้โดยชอบแล้ว.
อานุภาพ ภาวนาบทนี้ เมื่อจะจรลี สู่บ้านเมืองไกล ป้องกันสรรพเหตุภัยเภทใด มีคุณยิ่งใหญ่ แก่ผู้ภาวนา

๕๒. คาถา  โธ.·        
โธวิตัพพัง  มะหาวีโร            โธวันโต  มะละมัตตะโน·        
โธวิโต  ปาณินัง  ปาปัง         โธตักเกลสัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระมหาวีระเจ้า พระองค์ใด ทรงล้างมลทิน ที่พึงล้างของพระองค์ ทรงล้างความลามก ของสัตว์ทั้งหลาย   ข้าฯ ขอนอบน้อม พระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีเครื่องเศร้าหมองอันล้างแล้ว.
อานุภาพ  บทนี้เป็นเอก สำหรับปลุกเสก เครื่องรางนานา ประสิทธิ์ทุกอย่าง อีกทั้งเงินตรา จงเสกอย่าช้า เจ็ดทีบันดาล.

๕๓. คาถา  ภะ.·        
ภะยะมาปันนะสัตตานัง          ภะยัง  หาเปติ  นายะโก·        
ภะเว  สัพเพ  อะติกกันโต      ภะคะวันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระผู้นำพระองค์ใด  ทรงยังความกลัวของสัตว์ทั้งหลาย  ผู้ต้องภัยให้หาย  ทรงก้าวล่วงเสียซึ่งภพทั้งปวง     ข้าฯ ขอนอบน้อม  พระผู้นำพระองค์นั้น ผู้มีโชค
อานุภาพ  บทนี้ดีล้นค่า ใช้เสกศัสตรา อาวุธคู่ตน  นิราศผองภัย  ไม่ต้องสกนธ์  เสกสิบเก้าหน  ตนจะอาจหาญ. 

๕๔. คาถา  คะ.·        
คะมิโต  เยนะ  สัทธัมโม          คะตัญญาเณนะ  ปาณินัง·        
คะหะณิยัง  วะรัง  ธัมมัง          คัณหาเปนตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระสัทธรรม อันพระพุทธเจ้าพระองค์ใด  ผู้มีญาณลุล่วงตรัสไว้แล้ว     ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงยังสัตว์ทั้งหลาย ให้รับเอาธรรม ที่ควรรับเอาอย่างประเสริฐ.
อานุภาพ  บทนี้ภาวนา เมื่อจะเข้าหา สมณาจารย์  ท่านมีเมตตา กรุณาสงสาร  ล้วนมงคลการ  ประเสริฐเลิศล้น.

๕๕. คาถา  วา.·        
วาปิตัง  ปะวะรัง  ธัมมัง         วานะโมกขายะ  ภิกขุนัง·        
วาสิตัง  ปะวะเร  ธัมเม          วานะหันตัง  นะมามิหัง.
คำแปล  ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า  ผู้ทรงหว่านพระธรรมอันประเสริฐ  แก่ภิกษุทั้งหลาย  เพื่อให้พ้นจากวานะ คือตัณหา  ผู้อบรมแล้ว  ในธรรมอันประเสริฐ ผู้กำจักวานะ คือตัณหา.
อานุภาพ  เข้าหาขุนนาง  แม้ใจกระด้าง  โอนอ่อนบัดดล  จงได้ภาวนา ท่านเมตตาตน กรุณาล้นพ้น  อย่าแหนงแคลงใจ.

๕๖. คาถา  ติ.·        
ติณโณ  โย  สัพพะปาเปหิ           ติณโณ  สัคเค  ปะติฏฐิโต·        
ติเร  นิพพานะสังขาเต                ติกขะญาณัง  นะมามิหัง.
คำแปล  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  ทรงข้ามไปจากบาปทั้งปวง  ทรงข้าม (แม่น้ำคือ) สวรรค์ประดิษฐานอยู่บนฝั่ง  กล่าวคือ พระนิพพานได้แล้ว      ข้าฯ ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระญาณคมกล้า
อานุภาพ  ภาวนาบทนี้ เหมือนดังมณี หาค่ามิได้  เจริญทุกวัน ป้องกันโรคภัย  ทุกข์โศกกษัย สูญหายสิ้นเอย.

พุทธคยา
2 ความคิดเห็น

[…] อิติปิโส 108 จบ ระหว่างที่สวดอิติปิโสนั้น […]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บทสวดมหาเมตตาใหญ่ แก้ไขเวรกรรม ชีวิตดีขึ้น
สวดธรรมจักร กงล้อแห่งธรรม เป็นเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ สวดแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง อายุยืน มีความสุขกายสุขใจ
อุณหิสสะวิชะยะคาถา ต่อดวงชะตา มีอายุยืนยาว
บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก สุดยอดพุทธมนต์ในการป้องกันภัย บังเกิดโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์
บทสวดพระปริตร เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อคุ้มครองรักษา หรือเพื่อคุ้มครองป้องกัน
บทสวดพระคาถาอาการะวัตตาสูตร มีอานุภาพยิ่งกว่าสูตรอื่น ๆ ในการที่ป้องกันภัยอันตราย