วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2565

บุญทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์มาก

06 ต.ค. 2020
1226
paypal
บุญทอดกฐิน ณ วัดอโศการาม 2563
ทอดกฐิน
ทอดกฐินวัดอโศการาม สมุทรปราการ 2563
« 1 ของ 3 »
ทอดกฐินวัดธรรมมงคล
ทอดกฐินวัดธรรมมงคล กรุงเทพ 2563
« 1 ของ 4 »

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า บุญที่ได้ทอดกฐินนั้นเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์มากนะคะ ใครที่ไม่เคยได้ทอดกฐินเลย หรือ อาจจะไม่รู้เลยว่างานทอดกฐินคืออะไร แต่ถ้าใครที่เป็นสายบุญอยู่แล้วจะทราบดีค่ะ

บุญทอดกฐินเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มากเพราะ เกิดขึ้นได้ยาก มีข้อจำกัดถึง 7 อย่าง ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็จะถือเป็นการทำบุญทั่วๆไป เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี ไม่ใช่การทำบุญ “ทอดกฐิน”

ข้อจำกัดทั้ง 7 อย่างของการทำบุญทอดกฐินได้แก่…

 1. เป็นบุญที่จำกัดด้วยประเภทของทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
 2. เป็นบุญที่จำกัดด้วยกาลเวลา คือ การทอดกฐินจะต้องทำภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา สิ้นสุดวันลอยกระทง
 3. เป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยงาน คือ ในวันทอดกฐิน พระภิกษุผู้กรานกฐิน
  (ต้องตัด เย็บ ย้อม หรือรับผ้าจีวรสำเร็จรูปที่ตัด เย็บ ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ทายก ทายิกานำมาถวาย) จะต้องได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ ให้เป็นผู้ทำการกรานกฐินให้เสร็จ และครองผ้าที่ได้รับภายในวันนั้น จะเลื่อนไปเป็นวันอื่นไม่ได้
 4. เป็นบุญที่จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวาย ต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้ คือ ต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ ของที่นำมาถวายในพิธีทอดกฐิน เช่น ผ้าที่เป็นหนึ่งในไตรจีวรผืนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผ้ากฐิน ตลอดจนปัจจัย ไทยธรรมอย่างอื่นที่นำมาร่วมถวาย ถือว่าเป็นบริวารกฐินทั้งหมด
 5. เป็นบุญที่จำกัดผู้รับ คือ ถ้าหากวัดนั้นมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ 3 เดือน และมีพระจำพรรษาไม่ถึง 5 รูป วัดนั้นรับกฐินไม่ได้
 6. เป็นบุญที่จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น
 7. เป็นบุญที่เกิดจากพุทธานุญาต คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ดำริให้ทายก ทายิกา ถวายผ้ากฐินแด่ภิกษุที่จำพรรษาครบ 3 เดือน
  ต่างจากการทำทานอย่างอื่นที่ต้องมีผู้กราบทูลขอจากพระพุทธองค์ก่อน เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขากราบทูลขอถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงมีการทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนขึ้น

ประเภทของกฐิน

 1. กฐินหลวง หมายถึง กฐินที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่โปรดเกล้า ฯ นำไปทอดถวายที่พระอารามหลวง ทางราชการกำหนดขึ้นและมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไว้อย่างเรียบร้อยเป็นประจำปี ไม่มีการจองล่วงหน้า
  2.กฐินต้น หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง และมิได้เสด็จอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์
 2. กฐินพระราชทาน หมายถึง กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยราชการ เอกชน องค์กร หรือบุคคลต่าง ๆ นำไปทอดที่พระอารามหลวง โดยผู้ที่มีความประสงค์จะทอดกฐินที่พระอารามหลวง จะต้องติดต่อที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
 3. กฐินสามัคคี หมายถึง กฐินที่หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคลหรือบุคคลต่าง ๆ ไปทอดถวายที่วัดราษฏร์การเตรียมการ
  1. จองกฐิน หมายถึง การแจ้งความประสงค์ทีจะนำผ้ากฐินไปทอดยังวัดที่ต้องการ สำหรับพระอารามหลวงให้แจ้งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  2. บอกบุญแก่ญาติพี่น้องเพื่อร่วมทำพิธีในวันเวลาตามที่กำหนด
  3. ตระเตรียมเครื่องกฐินและบริวาร ได้แก่ ผ้าไตรจีวร 3 ไตร สำหรับถวายพระผู้ครองกฐินและคู่สวด แต่ผ้าที่จะเป็นผ้ากฐินจริง ๆ จะใช้เพียง 1 ผืนเท่านั้น ส่วนบริวารกฐิน ได้แก่ จตุปัจจัย ไทยทาน เครื่องใช้ของพระภิกษุ เครื่องนวกรรม เช่น จอบ มีด ขวาน เป็นต้น
 4. จุลกฐิน คือ กฐินเร่งด่วน อาศัยความเคร่งครัดรีบด่วน การทำจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทจะละเลยมิได้ ถือเป็นสำคัญทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดวันหนึ่ง ทำฝ้ายปั่น กรอ ทอ ตัดเย็บ ย้อม ทำให้เป็นขันธ์ได้ขนาดตามพระวินัยแล้วทอดถวายให้เสร็จในวันนั้น
 5. กฐินโจร หรือ กฐินตกค้าง เนื่องจากบางวัดตกค้างไม่มีใครทอดกฐิน จึงมักมีผู้ศรัทธาไปสืบเสาะหาวัดเพื่อทอดกฐิน กฐินประเภทนี้จะไม่มีการจองวัดไว้ล่วงหน้า สามารถทอดได้หลายวัดก็ได้

อานิสงส์การทอดกฐิน
๑. จะได้เกิดมาในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฐิ มีเกียรติยศ มีชื่อเสียงที่ดีงาม
๒. จะเกิดมาโดยมีร่างกายที่ได้คุณลักษณะที่งดงามสมส่วน
๓. จะเกิดมามีผิวพรรณงดงาม จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน
๔. จะเกิดมามีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์
๕. เมื่อละโลกแล้ว อย่างน้อยได้ไปบังเกิดในสวรรค์

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม อานิสงส์การทอดกฐิน หลวงปู่ปาน แห่งวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://pantip.com/topic/38183630
https://www.gotoknow.org/posts/407174

พุทธคยา