วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ตาย ทายาท ได้ 3,000 บาท

paypal

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ตาย ทายาท ได้ 3,000 บาท จาก พม.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสียชีวิตทุกสาเหตุ ได้ทุกคนที่เป็นคนไทย คนกรุงเทพ รับที่สำนักงานเขต คนต่างจังหวัดรับที่ว่าการอำเภอ ภายใน 6 เดือน ให้ทายาทนำหลักฐานของผู้ตาย คือ

  1. ใบมรณบัตร ผู้ตาย
  2. ทะเบียนบ้าน ผู้ตาย
  3. บัตร ปชช. ผู้ตาย
  4. บัตร ปชช. ผู้รับ
  5. ทะเบียนบ้าน ผู้รับ
    ไปยื่นเรื่องขอรับเงินดังกล่าวในเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ thaipbs.or.th

พุทธคยา