วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

คาถาวันโลกดับ

paypal

นะโม 3 จบ

สุสุสุ ละละละ ทาทาทา โออัสสะ
อะอะอะ โสโสโส โนโนโน
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
มะอะอุ อุอะมะ
นะมะสัจจัง มะราตะมะมะ
ระสะมะยัง หิริโอตัปปะ สัมปันนา
สุกกะธัมมะสะมาหิตา สันโต
สัปปุริสา โลเก เทวะธัมมาติ วุจจะเรติ
มาระสัจจัง มาระสัจจัง มารัตตะนัง
มาระสุทธัง มาระเตชัง มาระสิทธิกัมมัง
ทิตะทิรา มันทะโล กะสิลา
กะละลาสะติ โสจะถิโหคะนะตะเน
พุทธะเยจะมังมาพิโธ ทานะโส ปัตตะโส
สัตถาคารังโช โสอะจะนัง ตะโตกันนัง
เถริยะมาเห มะระกะตา มาระกะตะเล
ระวะชาตา ปุระปุรา

ฉบับย่อ

ทิตะทิรา มันทะโล กะสิลา
กะละลาสะติ โสจะถิโหคะนะตะเน

ฉบับย่อ ของครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ

หลวงพ่อลี วัดอโศการาม
ทิตะทิลาทัน มันทะโล กะลิกะลา สะติโถคะหะตะเน

หลวงพ่อโอภาสี
ถิตะถิรามันทะโร กะสีราคะ ระราสะติโสจะ

หลวงปู่ขาว อนาลโย
ทิตะศีลาคันธะมังกะโร กะระกะรา สาสะติ โสตะถิโหคะหะคะเน

เป็นคาถาที่พบในศิลาจารึก ในวัดเชตวันวิหาร ประเทศอินเดีย
ที่เขียนโดยพระอานนท์ ตามพุทธทำนาย
ให้ชาวพุทธไว้สวดป้องกันอันตราย
ยามที่โลกมีภัยสงคราม ภัยอันตรายต่างๆ

ฉบับเต็มนี้คัดลอกมาจากคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบมาข้อมูลจาก “สืบหาพระเครื่องดี” เขียนโดย คุณอำพล เจน
นิตยสารศักดิ์สิทธิ์ ๑ เม.ย. ๔๐

เครดิต palungjit.org

พุทธคยา