วันพุธ, 3 สิงหาคม 2565

การทำบุญ บุญมีอยู่ในบุคคลใด ในที่ใด บุคคลนั้น ที่นั้นก็มีสุข

paypal

“บุญมีอยู่ในบุคคลใด ในที่ใด บุคคลนั้น ที่นั้นก็มีสุข แม้จะขัดข้องบ้าง ก็ไม่นาน เพราะบุญเป็นสิริที่ชักนำโภคสมบัติทั้งปวง
บุญก็คือความดี บุญกิริยาการทำบุญก็คือทำความดี โดยย่อมี ๓ คือ

(๑) ทาน การให้ การบริจาค เพื่อสงเคราะห์ อนุเคราะห์ บูชา เพื่อกำจัดความโลภความตระหนี่ในจิตใจ

(๒) ศีล ความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อยดีงามทาง กาย วาจา ด้วยความตั้งใจงดเว้นความประพฤติชั่ว ประพฤติผิดต่าง ๆ เป็นเครื่องกำจัดโทสะในจิตใจ

(๓) ภาวนา ความอบรมใจให้สงบตั้งมั่น อบรมปัญญาให้รู้เห็นถูกต้องตามเป็นจริง เป็นเครื่องกำจัดโมหะความหลงในจิตใจ…”

สุวฑฺฒโนวาท
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
(พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๕๕๖)

พุทธคยา